Kontakty

Minisvetdeti
Sovietských hrdinov 627/37
Svidník, 089 01
tel: +421 910 952 522
napíšte nám
Služby zákaznikom od 8:30- 16:30

Najpredávanejšie

naša cena 16,00 €
skladom
naša cena 9,00 €
skladom
naša cena 25,00 €
skladom

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

e-shopu: https:/ www.minisvetdeti.sk

Adresa: Renáta Černegová, Karpatská 804/9, 089 01 Svidník

Štát: Slovenská republika

IČO: 44000278

DIČ: 1078806190

Prevádzka: Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník

IBAN: SK6109000000005161034546

Kontakt (vrátenie tovaru): Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník ,

e-mail: minisvetdeti@gmail.com

Článok I- Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ , alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len ,,kupujúci“)prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného https://www.minisvetdeti.sk/ (ďalej je "internetový obchod").
 • Zmluvu uzavretú na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 • Zmluvu, predmetom ktorej je predaj tovaru sa rozumie akákoľvek zmluva, a, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo , alebo , ktorej predmetom je predaj tovaru.
 • Dohodou o predplatnom sa rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodávať spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný tovar alebo poskytovať službu počas predplatného obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za tuto dodavku alebo poskytnutie služby cenou za príslušné časové obdobie.
 • Doplnkovou zmluvou sa na účely tohto zákona rozumie zmluva , na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba , ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho , ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo tretou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy , že spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mat záujem na plnení povinnosti z tejto zmluvy.
 • Prevádzkovými priestormi sa na účely tohto zákona rozumie prevádzkareň alebo iný priestor, kde predávajúci zvyčajné vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie. Na účely tohto zákona sa za prevádzkareň nepovažujú prevádzkové priestory využívané predávajúcimi a organizátormi predajných akcií na organizovanie a uskutočňovanie jednorazových predajných a prezentačných obchodných aktivít.
 • Trvanlivým nosičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo intranetovému obchodu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácii a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácii, najmä papier, e-mail, USB kľuč, pamäťová karta, pevný disk počítača.
 • Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky intranetového obchodu, odžrala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu .Kupujúcim je taktiež osoba , ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami.
 • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č.250/2007 Z. z . o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčene právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý nakupuje na firmu(uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH /.Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.
 • Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania , alebo osoba konajúca v jej mene na jej účet.
 • Predávajúci je zároveň aj :
 1. prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len ,,obchod").
 2. prevádzkovateľom informačného systému v zmysle ustanovenia 136/2014 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Na zmluvné vzťahy /ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť/medzi kupujúcim a internetovým obchodom sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 • Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár ,,Objednávka" spracovaný systémom obchodu predávajúceho
 • Produktom sa rozumie všetok obchodný artikel ponúkaný na predaj prostredníctvom predmetnej webovej stránky predávajúceho.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 • Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Článok II – Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku, alebo pri zmluve uzatváraním na základe objednávky spotrebiteľa , internetový obchod je povinný zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi:

1. Hlavné vlastnosti tovaru. Informácie o tovare, vrátania ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastnosti sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu.

2. Obchodné meno a sídlo.

3. Telefoné číslo internetového obchodu a ďalšie údaje , ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s intranetovým obchodom.

4. Adresu sídla internetového obchodu , na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby , podať sťažnosť alebo iný podnet, aj sa táto adresa líši od adresy uvedenej v odseku 2.

5. Celkovú cenu tovaru vrátane dane z predanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred , spôsob, akým sa vypočíta , ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo , ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byt zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodou o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa celkovej cene za zúčtovacie obdobie , a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta.

6. Cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, kde ide číslo služby so zvýšenou tarifou.

7.V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

8. Platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar , informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii , sťažností a podnetov spotrebiteľov.

9. Informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; internetových obchodoch zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

10. Informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru intranetovému obchodu podľa §10ods.3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11. Informáciu o prípadnej povinnosť spotrebiteľa uhradiť internetovému obchodu cenu za skutočné poskytnutie plnenie podľa § 10 ods. 5 . ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom , čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6.

12. Informáciu o tom , že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy , prípadne informáciu o okolnostiach , za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

13. Poučenie o zodpovednosti internetového obchodu za vady tovaru.

14. Informáciu o existencií a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom  alebo internetovým obchodom.

15. Informáciu o možnostiach a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom  telefonickej alebo emailovej komunikácie

16. Informáciu o dĺžke trvania zmluvy , ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú ; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu , pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

17. Informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

18. Informáciu o povinnostiach spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach , ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú , ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

19. Informáciu o funkčnosti vrátanie použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.

20. Informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie predávajúci vie alebo je rozumné očakávať , že o nich vie , ak je to vhodné.

 Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 K akceptácií objednávky produktov zo strany internetového obchodu , a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy,  v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č.102/2014 (konkrétne §6):

Predávajúci internetového obchodu je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku , najneskôr spolu s dodaním tovaru , poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvorenie kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením cenovej ponuky kupujúcim , aj elektronickou formou.

V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára ,,objednávka“ , je kupujúci povinný , v objednávke zvolením spôsobom , zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a následne zaplatiť internetovému obchodu kúpnu cenu , v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho (zákazníka ) berie na vedomie a súhlasí s tým , e súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky , v zmysle Článok II ods. 3, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej internetovým obchodom kupujúcemu. Po pripísaní platby na účet internetového obchodu , internetový obchod informuje kupujúceho , že produkt bude odoslaný na kupujúcim na uvedenú adresu.

Zmluva uzatvorená na diaľku je spotrebiteľskou zmluvou , ktorá je uzatvorená medzi internetovým obchodom a spotrebiteľom , pričom spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s obsahom zmluvy , ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho , že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým vzhľadom na rozhodnutie SOI SK /0677/99/2015.

Článok III- Kúpna cena a platobné podmienky

 • Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len ,,kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke internetového obchodu. V prípade objednávky v zmysle Článok II ods.5. zašle internetový obchod kupujúcemu cenovú ponuku elektronicky.
 • Spôsob platenia zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu. Cenu tovaru a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi,: bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho , on-line platbou , dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru, v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke.
 • Intranetový obchod negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti, kúpa cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade , v lehote splatnosti, už nemení.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dni od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 • Predávajúci nepožaduje vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 • Cena sa môže z dôvodov zjavne tlačovej či inej chyby tykajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetom e-shope pri tovare .kupujúci či internetový obchod je oprávnený zrušiť objednávku , res. Odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) , ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
 • Kúpna cena sa považuje za uhradenú dnom pripísania peňažných prostriedkov na účet internetového obchodu (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady , resp. jej potvrdenia vystavením príjmového dokladu)
 • Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol , pri platbe má následok nesprávne zaúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky rizika s týmto spojené. Kupujúci môže byt v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy , ani iné náklady s dodaním produktov.
 • Výška kúpnej ceny tovaru , vrátené všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári a to pred vykonaním objednávky.
 • Platba za tovar vopred (ceny sú uvedené vrátanie DPH). Predávajúci môže platbu za tovar vopred: pri hodnote objednaného tovaru v sume nad 500€ bez dopravy ( na základe vystavenej faktúry prevodom na bankový účet), za tovar ktorý sa odosiela do zahraničia (na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na účet).
 • Základným platidlom je mena EURO. Znak €.
 • Poplatky bank za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcemu sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto obdobných poplatkov s týmto súvisiacich.
 • Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a poskytovateľom internetového pripojenie jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s týmto súvisiacich nezodpovedá.
 • Predávajúci informuje kupujúceho , že nestanovuje hodnotu objednávky. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy mimo prevádzkových priestorov o ochrane spotrebiteľa ,, Predávajúci (internetový obchod) nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok , ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj , alebo odmietnuť poskytnutie služby , ktorá je v prevádzkových možnostiach „
 • Internetový obchod môže na webovej stránke vytvoriť príležitosť (možnú formu ), prostredníctvom ktorej kupujúci môže získať zľavu  ( v % ) na celkový zakúpený tovar . Internetový obchod je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach meniť a upravovať vznik , zánik a podmienky možného spôsobu (formou) získania takejto zľavy. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.
 • Cena na dobierku nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a bude vyčíslená v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre , alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Predávajúci je však jednostranne a podľa vlastného uváženia na internete určiť hodnotu (výšku) celkovej ceny objednávky , pri ktorej už neplatí cenu za dobierku. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku sa zobrazí v objednávka na web stránke predmetného internetového obchodu a pri každej samostatne vytvorenej objednávke sa hodnota (výška) celkovej objednávky môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za dobierku . Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Článok IV- Dodanie tovaru

 • Internetový obchod je povinný dodať kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
 • Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dodaných s tovarom v lehote dvoch pracovných dni od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne , ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 • Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci) nedohodnú inak, internetový obchod je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia . Ak internetový obchod nesplní zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať , je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť tovar alebo preddavok, ak predabujúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená v objednávke.
 • Internetový obchod bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru , ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch , za ktoré internetový obchod alebo dopravca /doručovateľ/ kuriér nezodpovedá . V tomto prípade internetový obchod ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa obchodných podmienok a právnych predpisov.
 • Internetový obchod dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe , ktorá je uvedená ako kupujúci . Z toho dôvodu je nevyhnutné , aby kupujúci uviedol správne identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru.
 • Dodanie produktu internetový obchod uskutoční prostredníctvom tretích osôb (prepravca, kuriérskych a zásielkových spoločnosti). V prípade ,že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho , znáša kupujúci riziko a prípadne dodatočne náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu),res. Jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je nutné tovar doručovať opakovaným alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke , je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojene s iným spôsobom doručenia.
 • Prepravovaný produkt musí byt vhodne a bezpečné zabalený. Kupujúci svojím podpisom na prepravnom /dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť ,že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky/.
 • Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že nemalo vady zistiteľne pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenie, a to okamžité pri prevzatí ak ide o vady zistiteľne pri prevzatí , alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté.
 • Spolu s dodaním tovaru poskytne internetový obchod kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy(faktúru) na trvanlivom nosiči. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
 • Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu , upravuje Občiansky zákonník , ako aj možnosť zrušenia , tak zo strany kupujúceho , ako aj internetového obchodu . Zákon určuje niektoré možnosti a dovoľuje aj dohodu medzi kupujúcim a internetovým obchodom o stornovaní. Dôvodom môže byt napríklad aj technická chyba v systéme internetového obchodu.

Článok V- Prevzatie tovaru

 • Internetový obchod, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou(napr., telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s týmto , aby internetový obchod poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byt zastihnuteľný na uvedenej adrese v čase oznámenia dodania tovaru.
 • Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).Z týchto dokladov musí byt zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byt tovar odovzdaný zo strany internetového obchodu/prepravcu.
 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte predchádza na kupujúceho jeho prevzatím , pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 • Pri prevzatí tovar je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodavky, najmä počet balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto vady bezodkladne , najneskôr do 12 hodín elektronický alebo telefonický oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky , je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať.
 • Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje , že zásielka bola prevzatá neporušená.
 • Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 • Internetový obchod je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky , pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený bez uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Článok VII – Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Adresa na vrátenie tovaru:  Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník  (Renáta Černegová)

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti , zamestnania alebo povolania .
 2. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy , keď spotrebiteľ (kupujúci) zakúpil tovar prostredníctvom: a)zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi internetovým obchodom a spotrebiteľom)
 3. Informácia ohľadom možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy: Kupujúci (spotrebiteľ) môže odstúpiť od kúpnej zmluvy , bez uvedenia dôvodov do 14 kalendárnych dní , od dna kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba , s výnimkou dopravcu , prevezme produkt , t.j. táto lehota sa konči po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja , lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dna. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci (spotrebiteľ) informuje internetový obchod o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením . Kupujúci (spotrebiteľ) môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy , ktorý mu odovzdal predávajúci. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je tiež k dispozícii a bude odoslaný e-mailom alebo poštou na vyžiadanie kupujúceho.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná , ak kupujúci zašle (došlé) oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým , ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy , teda najneskôr v 14.den odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť , resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja , lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa .
 6. Po ostudení od zmluvy vráti internetový obchod kupujúcemu všetky platby , ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy (kúpnou cenou vrátanie nákladov na doručenie tovaru k Vám). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady , ak si zvolil iný druh doručenia , ako je najlačnejší bežný spôsob doručenia , ktorý ponuka predávajúci. Platby budú vrátene bez zbytočného odkladu , najneskôr do 14 dní odo dna , keď zakúpený tovar bol vrátený na adresu predávajúceho resp. na adresu internetového obchodu ( Sovietskych hrdinov 627/37 , 089 01 Svidník ) a bolo predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy . Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet kupujúceho , ktorý uviedol kupujúci.

      8.Povinnosti predávajúceho (internetového obchodu) pri odstúpení od zmluvy:

 • Predávajúci je povinný bez zbytočného dokladu, najneskôr do 14 dní odo dna doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby , ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátanie nákladov na dopravu , dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov ; týmto nie je dotknute ustanovenie § 8 ods.5 zákona.
 • Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady , ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia , ako je najlačnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim . Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ , a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Pri odstúpení od zmluvy , predmetom ktorej je predaj tovaru , predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým , ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu , ibaže predávajúci navrhne , že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby .
 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci (spotrebiteľ) iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 2. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný najneskôr do 14 dní odo dna odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí , ak predávajúci navrhne , že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom osoby poverenej. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú , ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť , že ak sú s tovarom poskytované darčeky , je darovacia zmluva medzi predávajúcim           a kupujúcim uzatvorená s podmienku , že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č.102/2014 Z.z.,     darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s nim súvisiace poskytnuté darčeky a pod.
 4. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zániku.
 5. Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne , telefonický alebo emailom . kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a na webovej stránke predávajúceho.
 6. Predávajúci odporúča (avšak neprikazuje) kupujúcemu , aby vrátený tovar odosielal doporučene a takúto zásielku si aj poistil.
 7. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať , aby zistil vlastnosti a funkčnosť . Ak je tovar poškodený , rozbitý alebo nefunkčný , vtedy je už kupujúci za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedný.
 8. Adresa internetového obchodu (pre uplatnenie práva od zmluvy) : Renáta Černegová prevádzka Sov.hrdinov 627/37 ,089 01 Svidník , Slovenská republika.
 9. E-mailová adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy): minisvetdeti@gmail.com
 10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je: 

         a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby , ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu , ktorý nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

        b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa , tovaru na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa .

        c) predaj tovaru , ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

        d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

 alebo  z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

        e) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho ;to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov na vykonanie oprav alebo údržby , ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

   19. V prípade ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky , že dodaný obsah podkladov je hanlivý , prípadne v rozpore s morálnymi a estetickými názormi predávajúceho , alebo všeobecne záväzným právnymi predpismi, prípadne s inými zákonnými rozpormi(napr. predaj alkoholických , tabakových alebo iných zákonom upravených výrobkov osobám mladším ako18 rokov), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy , doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom . Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu , okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny . Upozornenie: Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode(prevádzkarni).Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľ ponúka , činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný. Pri klasickej forme predaja (v kamennej prevádzke) vo všeobecnosti platí: Ak zakúpený tovar nevyhovuje, či už veľkosťou, tovar , cenou, farbou alebo ide o nevhodný výber darčeka , duplicitu..., nejedná sa o vadu  výrobku. Kupujúci nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak výrobok nemá vady. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný  tovar , ak ide o bezchybný výrobok . Záleží len na vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim a ochote predávajúceho vyhovieť spotrebiteľovi. To že niektorí predávajúci , poskytujú výhodu možnosti vrátenia tovaru do určitých dní od zakúpenia výrobku , je len v rámci ich obchodnej politiky a vtedy si podmienky stanovujú sami (počet dní ,výmena za poukážky , nákupný kredit, výmena za iný tovar, originál balenia , pôvodné visačky...) Za iný prípad sa považuje , ak predávajúci možnosť vrátenia výrobku alebo možnosť výmeny za iný tovar deklaruje ,,verejným prísľubom´´ písomne nápisom v predajni alebo vo všeobecných obchodných podmienkach . Vtedy je povinný dodržiavať ním stanovené podmienky . Spotrebiteľ by sa mal vždy ešte pred kúpou výrobku v ,,kamennej prevádzke“ u predávajúceho informovať na možnosť vrátenia tovaru, prípadne , či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok . Zákonné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (do 14 dní) je možné pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho . V prípade že zakúpený výrobok vykazuje vadu , počas plynutia záručnej doby má kupujúci právo uplatniť riadnu reklamáciu. Postup pri uplatnení a vybavení reklamácie upravuje zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

-Kupujúci zodpovedá za akúkoľvek škodu , ktorá by mohla byt spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

 1. Predávajúci/internetový obchod je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na emailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením ja predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo na náhradné pnenie odmietnuť a odstúpiť od zmluvy.
 2.  21.Predavajúci poskytuje záruku na dodanie produkty v súlade s príslušní my právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dna prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka
 3. V prípade vrátenia produktu s vadou ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí , má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu , ktorá robí vec neupotrebiteľnou , má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byt produkt s vadou nahradený novým produktom bez vád. Poškodený , alebo vadný tovar musí byt kompletný.
 4. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu kupujúceho
 5. Internetový obchod informuje (kupujúceho)zákazníkov o orgánoch dozoru:
 • Organ štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republika regionálne úrady verejného zdravotníctva
 • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá pozoruje nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb:

1) nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad organy v písmenách a) a b) , alebo

2) počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

    25.Všeobecným organom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia

____________________________________________________________________________________

Inšpektorát SOI pre Bratislavsky kraj                     Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Prievozská 32 P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27          Predmestská 71 P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1

____________________________________________________________________________________

Inšpektorát SOI Trnavský kraj                                 Inšpektorát SOI pre  Banskobystrický kraj

Pekárska 23 , 917 01 Trnava 1                                      Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

____________________________________________________________________________________

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj                     Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj   

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín                                     Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

____________________________________________________________________________________  

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj                        Inšpektorát SOI pre Košicky kraj

Staničná 9. P.O.BOX 49A, 950 05 Nitra 1                   Vrátna č.3, 043 79 Košice 1

____________________________________________________________________________________

www.soi.sk – na tejto webovej stránke je tie uvedený telefonický a faxový kontakt na Ústredný inšpektorát SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu neskúma opodstatnenosť reklamácii, ale len to, či boli splnené všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na reklamáciu, vyplávajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok VIII- Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ alebo nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanovením § 422 a nasl. obchodného zákonníka.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č.250/2007 Z.z.v plnom znení. Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

 1. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je zaručená doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú dobu pre určité druhy tovaru. Zaručená doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.
 2. Trvanie záručnej doby vplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba- „záruka predávajúcim na 12 mesiacov“
 4. Uplatnenie reklamácie je možné:
 • Poštou na adrese: Prevádzka: Renáta Černegová, Sovietskych hrdinov 627/37, Svidník 089 01, SR
 • Pri uplatnení reklamácie predávajúci odporúča (nepodmieňuje), aby sa pred samotným uplatnením kupujúci telefonický alebo elektronicky skontaktoval s predávajúcim, ktorý ho poučí a bude informovať o všetkých podstatných náležitostiach a postupe pri podávaní a vybavovaní reklamácie:
 • Tel: +421 910 952 522
 • Email: minisvetdeti@gmail.com
 • K reklamovanému tovaru priloží kupujúci popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adrese predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho písomne (elektronický, poštou) vyrozumieť o výsledku reklamácie do 30 dní odo dňa obdŕžania/prijatia písomnej reklamácie.
 • Bližšie podmienky záruky a reklamácii sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je zverejnený a je spotrebiteľom k dispozícií aj na webovej stránke internetového obchodu. V prípade potreby je možné reklamačný poriadok zaslať aj elektronicky alebo v písomnej forme na kupujúcim zvolenú adresu.

Článok IX- Informácia o alternatívnom riešení sporu on-line (RSO) pre e-shop

 1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že dňom 1.februára 2016 nadobúda účinnosť č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu. Ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, e bude oprávnená riešiť aj také spory. Pri ktorých nie je určený kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
 3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20 €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predlžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
 5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom , ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva , v tomto prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho .
 6. Orgán alternatívneho riešenie sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát , Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR. web:htp/www.soi.sk/sk/Alternatívne – riešenie-spotrebiteľskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

 1. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke : http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavrel zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.
 3. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: minisvetdeti@gmail.com

Článok X- Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode možne kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácií do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný udávať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadne zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. Nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenie tretích osôb.

Článok X1- Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Znenie ochrany osobných údajov podľa GDPR nájdete tu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12.10.2020
M2IwM